Khuynh thế – Thiên hạ duy song [Chương 73]

.:Chương 73 – Huyết Phong Lâm • Triền:.

~*~

(triền: quấn) Tối thiếu gia đi đú với bạn, up sớm xD

Huyết Phong Lâm, thanh lãnh vô bì, như thể ngăn cách nhân gian khói lửa, thê lương hiu quạnh khiến người ta tâm sinh khiếp đảm.

Một tòa mộ phần, ngày đêm làm bạn cùng cô tịch, năm tháng qua đi vẫn không mất vẻ tiêu điều vắng lặng.

Tiếp tục đọc