[BL] Ám hắc ẩm thực ký – Thạch Lưu Thục Liễu

Tấn Giang 4.21 ngày kết thúc

Giới thiệu vắn tắt

Một bị địa phủ đá ra  ngàn năm lão quỷ, một đơn thuần thiên chân thánh mẫu thanh niên

Một có tâm tính kế, một cố ý làm việc thiện

Hai hoàn toàn bất đồng  nhân, tại gà bay chó sủa  hoàn thành địa phủ cấp ra  thanh trừ hắc ám thực phẩm nhiệm vụ khi, một đường tản ra chính năng lượng, sát ra yêu tích hỏa hoa ~

— trên đây là tác giả  lý tưởng viết cấu tứ lộ —

CP: Ngàn năm lão quỷ công V bình phàm thụ PS: Chủ công văn !

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian hiện đại giá không chủng điền văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lương Lương, Đỗ Ôn ┃ phối hợp diễn: Chờ định ┃ cái khác:

Nguyên văn địa chỉ:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2379646

 

Link