[BL] Ẩn – Bất Lương Dạ

Mỹ quốc độ 5.27 ngày kết thúc

Văn án

Ta không biết ta lúc nào bị nghiện

Ta chỉ biết chờ ta hồi thần  thời điểm, ta đã nhiễm lên

Ta không biết tiến vào chưa biết thế giới sẽ như thế nào

Ta chỉ biết ta nội tâm rất khô khô , ngay cả một giọt mưa lạc đều sẽ không bỏ qua, huống chi là cam tuyền

Nếu nói phía trước  nghiện là ngược, như vậy hiện tại  nghiện gọi làm Tần Khanh

Phong cách: Chính kịch ̣ H có điều giáo văn

Link

raw@txtnovel