Nguyên thủy chiến ký – Trần Từ Lại Điều

Khởi điểm VIP2016.10.22 kết thúc

Tổng click:2826649 tổng đề cử:2302219

Văn án

Này gạt người Nguyên Thủy bộ lạc !

“Chung có một ngày, chúng ta đem trở về chốn cũ. Vinh diệu như trước tại, Viêm Giác chi hỏa vĩnh viễn bất diệt.”

Nhãn: Xuyên việt, thoải mái

http://www.qidian.com/Book/3425938.aspx

 

Link prc

txt

.

Link topic gốc ở ttv

Review