[BL] Thứ cốt – Toan Thái Đàn Tử

Trầm mặc ít lời thâm tình công × dương quang dũng cảm chấp nhất thụ

CP2017.8.23 kết thúc

Văn án

Ngươi là của ta thấu xương tình trung.

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=33913

 

Link