[BL] Bộ phượng – Tống Tử Diệp Diệp

Trường Bội 2017-09-01 kết thúc

Văn án:

Lưỡng công nhất thụ; Ta xanh lão bà của ta, không nghĩ tới hắn sớm liền đem ta xanh, không đúng, hắn không thừa nhận hắn là lão bà của ta

Thủ lâu gỡ mìn:

3P, lưỡng công nhất thụ. Công đều tra, thụ tra không tra chính mình lý giải.NTR, Tu La trường

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=31471

 

Link

Tam quan thế nào do người đọc tự định