[BL] Đầu điều phi văn – Bạch Giới Tử

Trường Bội 2017.08.31 kết thúc

Văn án:

Giới giải trí, chia tay nhiều năm vẫn ý khó bình hai người gương vỡ lại lành cố sự

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=37823

Link