[BL] Ngưu bì đường – Sơ Tiểu Hòa

Trường Bội 2017.09.12 kết thúc

Văn án:

Trầm mặc ít lời thiếu tá x hoạt bát nhiệt tình tiểu binh

Hắn thích, là bất hối truy đuổi

Hắn đáp lại, là không du thâm tình

Văn này là quân văn da, diễn cảm tình đáy, thỉnh chớ quá độ đối ứng hiện thực quân doanh.

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=40163

 

Link